Вимоги до фахової наукової статті ВАК

962
Время чтения: 3 минуты

Зміст

Фахові статті для публікацій до журналів категорії Б без перебільшення мають стати еталонними роботами. Категорія журналу достатньо висока, та вимоги відповідні. Відмінність таких статей від інших наукових матеріалів – у їхній значущості та цілях. Такі публікації потрібні претендентам, науковцям, професорсько-викладацькому складу.

 

Вимоги ВАК до наукових статей, опублікованих у фахових виданнях категорії Б

 

Кожен журнал дотримується своєї редакційної політики. Загалом вона не може суперечити загальновизнаним стандартам МОН. Оскільки діапазон правил є досить широким, можна зробити висновок, що повністю адаптована під конкретний журнал стаття найчастіше не підходить для публікації в іншому журналі. Проте є загальні вимоги.

 

Структура статті

 

 1. Вступ. У ньому окреслюється проблема у вигляді, позначається зв’язок з важливими практичними завданнями. На цей блок відводиться 5-10 рядків.
 2. Останні актуальні публікації та дослідження на тему. Автор показує, на які роботи спирається, які невирішені і нерозкриті аспекти виділяють. Це своєрідні вихідні дані, що відображаються на 1-3 сторінках.
 3. Сформульовані цілі та завдання статті. У розділі робиться акцент на практичну користь і значущість мети, що виходить із проблеми та необхідність її досягнення для ліквідації прогалин у теорії та на практиці.
 4. Виклад свого дослідницького матеріалу з виділенням основних тез та аргументів. Цей структурний елемент займає від 3 до 6 друкованих аркушів та включає опис методики дослідження, отримані результати та докази автора.
 5. Висновок з результатами цього дослідження та стислим поданням перспектив подальшої роботи у цьому напрямку чи практичного застосування результатів.

 

Посилання на джерела

 

Загальне обов’язкове правило для всіх фахових статей (статей ВАК) – зазначення посилань на матеріали, джерела чи окремі результати, які згадуються у тексті. Важливо робити посилання на останні видання публікацій. Якщо першоджерело має велику кількість сторінок, наприклад, як у монографії або оглядової статті, у посиланні конкретизується номер сторінки, на якій розташовані конкретні дані, ілюстрація або графік. Для цього використовується порядковий номер, виділений двома квадратними дужками.

Корисно! При виборі журналу для публікації необхідно орієнтуватися на офіційний список фахових видань, щоб упевнитися, що йому справді присвоєна категорія Б. Оцінюється вартість послуги публікації, періодичність виходу статей і профіль журналу.

Цитування та оформлення цитат

 

Цитати у фаховій науковій статті необхідні для підтвердження власних аргументів при посиланнях на авторитетні джерела чи проведення критичного аналізу надрукованого матеріалу. Точне відтворення цитованого тексту чи мінімальне його скорочення – це загальновизнана норма наукового етикету. Загальні вимоги до цитування:

 

 • сукупний відсоток цитування та самоцитування не може перевищувати 20%;
 • непряме цитування (наприклад, переказ) також має на увазі посилання на джерело;
 • початок та кінець тексту цитати обрамляються у прямі лапки. Використовується та ж граматична форма, як і в першоджерелі, зокрема дотримується авторське написання;
 • цитування має бути максимально вичерпним, без урізання авторського тексту. Якщо слова або фрагменти речень пропускаються, на цьому місці розміщується трикрапка;
 • якщо щодо окремих слів або думок із цитованого тексту автор виявляє власне ставлення, після цих слів у круглих дужках проставляється знак оклику або знак питання;
 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.

Чіткі обмеження за обсягом наукової статті визначаються конкретним журналом. Як правило, це діапазон від 8 до 10 сторінок. Підсумкова цифра залежить від теми та формату публікацій, прийнятних для редакційної колегії видавництва. Можна переглянути публіковані матеріали конкретного журналу та оцінити їхній приблизний обсяг.

Нумерація та використання ілюстрацій

 

Загальні вимоги до нумерації у цій статті наступні. Будь-які елементи візуалізації, будь то зображення, графіки, карти, схеми, розміщуються відразу після тексту, в якому вони згадуються вперше. Якщо обсяг не дозволяє – на наступній сторінці. Якщо розмір більший за сторінку А, таке зображення все одно розцінюють як одну сторінку.

 

Ілюстрації позначаються скороченим словом “Мал.”. Застосовується арабська нумерація. Аналогічне правило поширюється таблиці. У верхньому лівому кутку прописується слово «Таблиця».

 

При використанні формул їх номери вказуються біля правого краю аркуша лише на рівні відповідних даних, у круглих дужках. Відразу після номера ілюстрації вказується його назва. Таблицями, як правило, оформляється лише цифровий матеріал. У фахових наукових статтях важливо не зловживати таким інструментом наукового стилю. 

2018 року МОН затвердив порядок формування фахових видань. Журнали категорії Б – одні з трьох варіантів. Вони рецензуються наукометричними базами та вважаються середнім, найчисленнішим, надійним пластом. Вище – лише Scopus та WoS.

Помилки при складанні тексту статті для публікації у фаховому виданні

 

Спеціальна стаття для публікації у професійний журнал категорії Б має повністю відповідати його вимогам. Це стосується і змісту, і оформлення. Бачення редакцій можуть відрізнятись від звичних стандартів. Проте практика дозволяє виділити основні пункти, якими найчастіше помиляються.

 

 1. Недотримання наукового стилю. Автори можуть ігнорувати деякі обов’язкові аспекти, допускаючи “фривольності” з елементами публіцистики. Науковий стиль – це лаконічність, точність, стриманість, зокрема в оформленні.
 2. При підготовці може приділятись недостатня увага унікальності. Важливо зважити, що перевірки одним сервісом мало. Потрібна всебічна оцінка тексту та виключення плагіату. Для цього як мінімум використовується кілька ресурсів, а також перевіряється правильність оформлення цитування.
 3. Помилкою є невідповідність стандартам якості. Йдеться про граматику та орфографію, неточність фактичних даних, помилки в розрахунках, провальні результати експерименту. Зміст не просто читається, а оцінюється фахівцями.
 4. Під час підготовки фахових статей особлива увага приділяється бібліографічному списку, його відповідності стандартам оформлення та змісту самої статті. У разі порушення вимог матеріал повертається на доопрацювання.

 

Одна з найпоширеніших помилок – неякісний переклад. Наукові статті передбачають застосування академічного перекладу, бажано носієм мови. Навіть якщо версія іншою мовою потрібна лише в частині інструкції, назви та ключових слів. Саме вони визначають зручність та правильність пошуку, тобто впливають на рівень цитованості.

Якщо ви зіткнулися з труднощами, викликаними вимогами до статей для публікації в журналах категорії Б, компанія «Аспірантура» вирішить цю проблему.

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  59 + 6 =