Вимоги до кандидатської дисертації в Україні 2020

1 080
Время чтения: 4 минуты

Зміст

 

Вимоги до кандидатської дисертації конкретизує ВАК. Вони досить суворі і об’ємні. Разом з тим досі є неврегульовані питання, які робляться «за традицією». За великою кількістю пунктів головне – не забути про суть дослідження. Важливий баланс між змістом і формою.

 

Актуальність, значимість, достовірність – критерії кандидатської дисертації

 

Це три основні критерії, яких необхідно дотримуватися при написанні дисертації. Вступ починається з опису актуальності, і цей аспект проходить через всю роботу. Тема повинна бути гострою, важливою, корисною, цікавою, потрібною і входити в концепцію сучасних реалій.

 

Практична значимість – це можливість використовувати результат для вирішення певної нагальної проблеми чи покращити сферу виробництва, полегшити якусь сферу життєдіяльності.

 

Достовірність дисертації – це її реальність, точність даних, правильність. Кожен факт, формула, приклад, креслення або розрахунок повинен бути правильним і з точки зору грамотності, і з точки зору оформлення.

 

Обов’язкова вимога до дисертації – повна відповідність теми і змісту. Важливо узгодження між вступом, основною частиною і висновком. Саме тому, спочатку пишуться розділи, а потім інші структурні елементи. Так знижується ризик неточної та суперечливої інформації.

 

Вимоги до структури і обсягу кандидатської дисертації

 

Завершеність і цілісність дослідження забезпечується за рахунок наявності всіх структурних елементів:

 

 • титульного листа з конкретними даними про автора і роботу;
 • змісту з відображенням всіх назв частин дисертації;
 • списку з умовними скороченнями, якщо вони маловідомі і часто зустрічаються по тексту;
 • введення з позначенням актуальності, цілей і завдань, об’єкта і предмета, методології, огляду джерел, гіпотези;
 • основної частини з теоретичним, практичним та експериментальним розділами, підрозділами, кожен з яких присвячується окремій задачі дослідження;
 • заключної частини з підсумковими висновками, узагальненими результатами, авторською позицією;
 • бібліографічного списку з усіма джерелами, які використані при дослідженні та вказані у самому тексті;
 • додатків з елементами, що візуалізують і деталізують основний матеріал.

 

Сукупний обсяг дослідження – від 4,5 до 9 авторських аркушів. Такий розрив пов’язаний з різною специфікою напрямів і дисциплін. Традиційно технічні та природничі науки більш ємні і лаконічні у викладі, а гуманітарні напрями вимагають більш ґрунтовного підходу.

 

Оскільки дисертація друкується на аркушах формату А4 однобічно, один авторський аркуш дорівнює 22,5. Таким чином, обсяг дослідження дорівнює 120-200 аркушів. При цьому додатки не входять в сукупну кількість сторінок.

 

Вимоги до форматування дисертації

 

Дисертація досить об’ємна, тому вона презентується в твердій палітурці. При розмітці сторінки відступ від лівого поля – 30 мм. Це зручний варіант, але не буде помилкою інший розмір, починаючи від 10 мм. Всі інші поля дорівнюють по 20 мм.

 

Важливі параметри:

 • завжди використовується чорний колір друку;
 • гарнітура шрифту, розмір шрифту – Times New Roman, 14;
 • міжрядковий інтервал – полуторний;
 • рівномірна щільність тексту без ефекту ущільнення і розрідження;
 • нумерація сторінок, починаючи з титульного аркуша та проставляючи числа з двійки на другій сторінці у верхньому правому куті;
 • заголовні літери назв структурних частин тим же кеглем, напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру;
 • два полуторних інтервали між заголовком і підзаголовком.

 

Маркери, курсиви, інші шрифти і колірні ефекти в дисертації неприпустимі. Це вважається перевантаженням тексту. Важливо дотримуватися однотипного, лаконічного оформлення.

 

Таблиці, малюнки, формули розміщуються відразу після абзацу із згадкою цих фактів і обов’язково нумеруються. Це виглядає наступним чином «Таблиця 1.2», «Формула 2.3», «Рис. 2.2». Слово малюнок скорочується до перших трьох літер. Інші назви елементів візуалізації – ні.

 

У додатку до дисертації з недавніх пір обов’язково зазначаються апробації результатів дослідження та наявні публікації.

 

Вимоги до титульного аркуша та змісту кандидатської

 

Титульний аркуш містить усю основну ідентифікаційну інформацію. Це назва міністерства, відомства, організації та вищого навчального закладу, ПІБ автора, назву дисертації, шифр спеціальності та індекс УДК. Крім того, обов’язково прописується фраза «на правах рукопису».

 

Крім того на титульній сторінці прописується вчений ступінь, який претендент прагне отримати. Обов’язково вказуються основні дані про наукового керівника, який супроводжує автора. Завершальним пунктом є місце і рік підготовки дисертації внизу сторінки.

 

Вимоги до вступу кандидатської дисертації

 

Введення пишеться в кінці, після підготовки основних розділів та підрозділів. Однак начерки робляться на першому етапі. У вступній частині обов’язково:

 • обґрунтування актуальності;
 • конкретизація мети і завдань;
 • позначення об’єкта і предмета;
 • опис методології і методик, які використовуються;
 • формулювання гіпотези;
 • аналіз ступеня дослідження питання;
 • виклад особистого внеску автора в конкретну тему;
 • перерахування способів і прикладів апробації результатів дисертації;
 • опис структури і обсягу дослідження.

 

За загальним правилом на вступ відводиться 10-12 аркушів, в залежності від змістовності. Рекомендується не перевищувати обсяг 10% від всієї дисертації. Ця частина дослідження повинна відображати всю суть дисертації, і при цьому повністю відповідати загальній концепції.

 

Вимоги до основної частини дисертації

 

Ключова і сама об’ємна частина дослідження спрощено може бути представлена як трьох складовий фрагмент, що включає теорію, експериментальну та прикладну частину. Суть зводиться до розкриття поставлених у вступі завдань, кожному з яких відводиться певний підрозділ.

 

Головні критерії:

 • повна відповідність темі і вичерпне її розкриття;
 • логічність, послідовність викладу;
 • взаємопов’язаність структурних частин та формування єдиного ланцюжка дослідження;
 • точність фактичних даних, реальність інформації і розрахунків;
 • абсолютна грамотність;
 • дотримання наукового стилю;
 • відсутність вульгаризмів, жаргонних слів, просторіччя, яскраво виражених елементів публіцистики.

 

Зміст основних частин залежить від тематики і дисципліни, тому може кардинально відрізнятися і за специфікою, і по співвідношенню теоретичної та прикладної частини. Однак будь-яка кандидатська дисертація вимагає огляду літератури і аналізу думок авторитетних авторів.

 

Вимоги до заключної частини кандидатської дисертації

 

Результати всього дослідження оформлюються у висновки. Це грамотно сформульовані думки і позиції по обраному питанню, які мають логічне обґрунтування і підкріплені науковим матеріалом.

 

Важливо, щоб в загальних висновках не дублювалися скопійовані проміжні висновки. Це підсумковий результат всієї роботи в цілому, який відображає кожен пункт у вступі. Висновки зіставляються з задачами і цілями, підсумовуються в чіткі і грамотні рекомендації, пропозиції щодо використання результатів у науці і практиці.

 

Висновок повинен містити авторську позицію і суб’єктивну думку здобувача, проте бути аргументованим і підтвердженим фактами. Важливо підкреслити досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань.

 

Вимоги до списку літератури дисертації

 

ДСТУ 8302:2015 присвячений правилам оформлення бібліографічних списків. Конкретизації, скільки джерел повинно використовуватися в дисертації, немає. Однак практика показує, що немає захищених кандидатських дисертацій з кількістю джерел менше 100 і гуманітарних – менше 130.

 

В середньому число в переліку списку літератури набагато більше, аж до 400 позицій.  Оптимальне співвідношення – приблизно 1 джерело на один друкований аркуш. При цьому важливо враховувати, що вимоги до бібліографічного списку періодично змінюються, тому остаточно оформляти останні сторінки потрібно на фінальному етапі.

 

Не можна включати до переліку літератури джерела, які не були зазначені за текстом. Це обов’язкова умова, яке суперечить західній практиці.

 

Дисертації, виконані на замовлення компанією «Аспірантура», завжди відповідають вимогам до змісту та оформлення.  Ми гарантуємо результат і забезпечуємо супровід до захисту.

Залишились питання?

  Поле позначене як * - обов'язкове для заповнення.

  Залиште ваш відгук

  79 + 9 =